Generalforsamling d. 30/4-19 kl. 19

Tarup vandværk afholder generalforsamling tirsdag d. 30/4-2019 kl. 19.00 i Pårup sognegård.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
5. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
6. Fastsættelse af bestyrelsesformandens honorar.
7. Valg af 2 eller 3 bestyrelses medlemmer og 1 bestyrelsessuppleant.
8. Eventuelt.

9. februar 2019