Vedtægter

§ 1
Selskabets navn, hjemsted og formål
Selskabets navn er ANDELSSELSKABET TARUP VANDVÆRK. Selskabet er stiftet den 16 maj 1933 og har sit hjemsted i Odense Kommune.
Selskabet har som formål på den mest sikre og hensigtsmæssige måde at distribuere det fornødne vand til andelshavernes ejendomme på bedste økonomiske vilkår. Desuden skal andelshavernes fælles interesser varetages i alle spørgsmål, som står i naturlig tilknytning til deres vandforsyning.

§ 2
Optagelse af andelshavere og indskud ved indmeldelse
Enhver ejer af fast ejendom indenfor selskabets naturlige forsyningsområde kan optages som andelshaver på betingelser, som fastsættes af bestyrelsen.
Nye andelshavere pålægges ved indmeldelse indskud/tilslutningsafgift i selskabet, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen efter retningslinier, der er godkendt af Odense Kommune og indtræder ved indskuddets/tilslutningsafgiftens betaling på lige fod med de øvrige andelshavere.

§ 3
Hæftelse samt indtræden ved ejendomsoverdragelse og udtræden af selskabet
For lån, som andelsskabet måtte optage, såvel som for lånenes rettidige forrentning og afdrag, samt for alle øvrige forpligtelser hæfter medlemmerne solidarisk. Hvis det viser sig umuligt at opnå dækning hos andelsselskabet, kan kreditorerne dog sekundært holde sig til de enkelte andelshavere, som hæfter indbyrdes i forhold til forbruget af m3 i de tre nærmest foregående år.
For nye andelshavere og i tvivlstilfælde fastsættes forbrugernes andel af bestyrelsen. Ved ejendomsoverdragelse skal stillingen som andelshaver stadig være knyttet til ejendommen, hvorfor nye ejere – også ved arv – altid skal indtræde i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser over for selskabet.
I tilfælde af salg er sælger forpligtet til at sørge for, at forbrug medtages i refusionsopgørelsen, og at drage omsorg for, at køber indtræder som andelshaver i stedet.
Udtræden af selskabet kan ikke finde sted så længe pågældende ejendom består.
En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen del af foreningens formue.

§ 4
Ejendomsret og anbringelse af anlæg og målere
Andelsselskabet anlægger vandværk med boringer, behandlingsanlæg og pumper samt hoved- og fordelingsledninger etc.
Andelsselskabet har ejendomsretten til hele forsyningsanlægget, også de dele af ledningsnettet, som helt eller delvist måtte være betalt af private. Pligten til vedligeholdelse og nødvendige fornyelser påhviler i samme udstrækning andelssleskabet.
Alle på en andelshavers grund eller i dennes ejendom installerede rør og haner vedligeholdes af andelshaverne, som må følge regulativets bestemmelser.
Bestyrelsen er bemyndiget til i regulativ at fastsætte nærmere regler for nye andelshaveres tilslutning til hoved-/fordelingsledninger, medens installationen bekostes af andelshaverne.
Ligeledes fastsættes i regulativ nærmere regler for nye installationer eller ændringer i installationer og opsætning af målere.
Bestyrelsen kan foretage ændringer i det engang fastsatte regulativ.
Målere leveres og vedligeholdes af vandværket jævnfør regulativet.

§ 5
Havevanding og vandspild
Bestyrelsen afgør, i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser havevandring må finde sted. Vandspild er forbudt, jvf. regulativet

§ 6
Opkrævning af vandafgift
Vandafgiften opkræves kvartalsvis hos andelshaverne.
Såfrem betalingen ikke sker rettidigt, er bestyrelsen berettiget til at afbryde vandtilførslen, uden at andelshaveren derved er frigjort for sit solidariske ansvar og for betaling af vandafgift. Genåbningen af vandtilførslen kan tidligst finde sted, når al gæld er betalt og mod betaling af de i takstbladets fastsatte omkostninger ved lukning og oplukning.

§ 7
Generalforsamling
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
Den består af samtlige som andelshaver registrerede ejendomme.
Ordinær såvel som ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved annoncer i lokale blade eller ved særskilt meddelse til hver enkelt andelshaver.
Bestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde (dog ikke ved lovændringer) afkorte varslet til ekstraordinær generalforsamling til minimum 3 dage.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgang af april måned med følgende dagsorden.
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.
5. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
6. Fastsættelse af bestyrelsesformandens honorar.
7. Valg af 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 bestyrelsessuppleant.
8. Eventuelt.
Forslag der af andelshavere ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.
Kun forslag og sager, der er optaget på dagsordenen, kan komme til afstemning på generalforsamlingen.
Generalforsamlingen vælger for en 2 årig periode:
i lige årstal 2 bestyrelsesmedlemmer,
i ulige årstal 3 bestyrelsesmedlemmer,
hvert år 1 bestyrelsessuppleant,
Ingen andelshaver kan undslå sig for at modtage valg for een periode.
En andelshaver er kun pligtig til at modtage genvalg, når der er gået lige så lang tid, som vedkommende sidst har fungeret som bestyrelsesmedlem.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst en fjerdedel af andelshaverne ved skriftlig anmodning med angivelse af motiveret dagsorden anmoder herom. I sidstnævnte tilfælde skal ekstraordinær generalforsamling indkaldes, således at den finder sted inden een måned fra begæringens modtagelse.

§ 8
Afstemning
Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.
Dirigenten træffer alle beslutninger angående ledelsen af generalforsamlingen og de foreliggende sagers behandling samt afstemningerne.
Over generalforsamlingen indføres et resume i en protokol, der underskrives af dirigenten og den nye bestyrelse.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange stemmeberettigede, der er mødt, og på generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpelt stemmeflerhed, jvf., dog §14
Stemmeberettiget er enhver andelshaver eller en af denne med fornøden fuldmagt udstyret person; dog kan denne højst repræsentere ialt 3 stemmer.
Hvor en ejendom ejes af flere i forening, kan ejendommen kun være repræsenteret ved een stemmeberettiget.
Skriftlig afstemning finder sted, hvis bestyrelsen eller 10 stemmeberettigede forlanger det, og iøvrigt når dirigenten finder det hensigtsmæssigt.

§ 9
Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand, næstformand og sekretær senest 14 dage efter generalforsamlingen.
Ved et bestyrelsesmedlem forfald indtræder den ene valgte suppleant i dennes sted for den resterende valgperiode.
Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller ved hans forfald næstformanden finder det fornødent, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer anmoder om det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af medlemmerne er til stede. De af bestyrelsen behandlede sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller ved hans forfald næstformandens stemme afgørende.

§ 10
Bestyrelsens bemyndigelse
Bestyrelsen har, under ansvar over for generalforsamlingen, ledelsen af selskabet.
Selskabet tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.
Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån kræves den samlede bestyrelses underskrift. Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende anvisning af udgifter i forbindelse med den daglige drift. (Alle regninger skal være attesterede af formanden eller næstformanden).
Bestyrelsen ansætter og afstediger selv lønnet medhjælp samt fastsætter deres løn.
Bestyrelsen skal føre en forhandlingsprotokol med angivelse af de spørgsmål, der forhandles på møderne, og de afgørelser, der træffes. Et mindretals motiverede afstemning kan forlanges indført i forhandlingsprotokollen.
I samme protokol indføres generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger.

§ 11
Revision af regnskabet
Andelsselskabets regnskabsår er kalenderåret.
Det i årets løb førte regnskab revideres af en/et af bestyrelsen antaget registreret eller statsautoriseret revisor/revisionsfirma.

§ 12
Lovændringer
Bestemmelser i denne lov angående solidariteten kan ikke ændres af nogen generalforsamling.
Vedtagelse af lovændring kræver, at to tredjedele af samtlige stemmeberettigede er mødt, og at beslutningen vedtages med to tredjedele af de afgivne stemmer. Er der ikke mødt to tredjedele af de stemmeberettigede, men to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, og på denne kan forslaget gyldigt vedtages med simpel stemmeflerhed af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor mange der er mødt.

§ 13
Regulativ
I regulativet for ANDELSSELSKABET TARUP VANDVÆRK er bestyrelsen bemyndiget til at fastsætte nærmere regler for tilslutning af andelshavere.
Iøvrigt er bestyrelsen – på et hvilket som helst tidspunkt – bemyndiget til at tilpasse regulativet efter Vandforsyningsloven.

§ 14
Selskabets opløsning
Ved opløsning af selskabet skal bestyrelsen fremsende en redegørelse og en stemmeseddel til alle andelshavere senest 14 dage før afholdelse af en ordinær/ekstraordinær generalforsamling.
Stemmesedlen skal være selskabet i hænde senest ved den ordinære/ekstraordinære generalforsamling. Andelsselskabet kan kun opløses, såfrem to tredjedele af samtlige stemmeberettigede stemmer herfor.
På generalforsamlingen vælges ved simpel stemmeflerhed et likvidationsudvalg, der træder i bestyrelsens sted. Likvidationsudvalget, i hvilket også andre end andelshavere kan indvælges, forestår afviklingen af selskabet og tegner selskabet i enhver henseende
Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 15. marts 2005 og afløsende love af 10. marts 1987.