Vedtægter


§1 – Navn og hjemsted

Andelsselskabet, der er stiftet den 16. maj 1933, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tarup Vandværk a.m.b.a.

Andelsselskabet har hjemsted i Odense Kommune.

 

§2 – Formål
Andelsselskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ, at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand på bedste økonomiske vilkår, samt at varetage andelshavernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

 

§3 – Andelshavere

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i andelsselskabets forsyningsområde, kan blive andelshaver. Andelshaverskabet er knyttet til ejendommen, hvortil vandforsyningen sker, således at én ejendom med flere ejere tilsammen udgør én andelshaver. Andelshavere skal lade sig registrere elektronisk og betale anlægsbidrag i henhold til regulativ og takstblad eller have overtaget en ejendom, hvis tidligere ejere ved overdragelsen var andelshaver.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, og som ikke har særskilt afregningsvandmåler, anses ejerforeningen som andelshaver.

Er der indgået aftale mellem vandværket og en ejendomsudlejer om, at vandværket skal opkræve det løbende driftsbidrag hos ejendommens lejer, er det ejendommens ejer, der til enhver tid, er økonomisk ansvarlig over for vandværket.

 

§4 – Andelshavernes rettigheder

Andelshaverne har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af kommunen godkendte regulativ.

Til andelshavere udleveres efter anmodning vedtægter, regulativ og gældende takstblad. Disse dokumenter skal tillige være tilgængelige på andelsselskabets hjemmeside.

 

§5 – Andelshavernes forpligtelser og hæftelser
For enhver af andelsselskabets forpligtelser hæfter andelshaverne alene med den i andelsselskabet til hver en tid gældende tilslutningsafgift i henhold til takstblad.

Enhver andelshaver indtræder med alle rettigheder og forpligtelser, der fremgår af nærværende vedtægter og vandværkets regulativ og takstblad, herunder betaling af anlægsbidrag.

Såfremt en andelshaver overdrager sin ejendom, er andelshaveren – ved dødsfald (boet) – forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i andelshaverens rettigheder og forpligtelser over for andelsselskabet. Når andelsselskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører andelshaverens rettigheder og forpligtelser på overtagelsesdagen for ejerskiftet, jf. det af kommunen godkendte regulativ.

 

§6 – Udtræden af andelsselskabet

Udtræden af andelsselskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde forudsat, at vandforbruget fra Tarup Vandværk ophører.

Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen på andelshaverens bekostning og andelshaveren udtræder af andelsselskabet.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i andelsselskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af andelshaveren.

Andelshaverretten kan opretholdes efter vandforbruget er ophørt mod betaling af fast afgift.

 

§7 – Levering til ikke-andelshavere (købere)

Institutioner eller ejere af enkelte ejendomme, som grundet særlige omstændigheder ikke kan være andelshavere, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift kunne få leveret vand, såfremt bestyrelsen skønner, at vandværket og ledningsnettets kapacitet tillader det. Sådanne købere skal forpligtige sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra andelshaveres rettigheder, forpligtelser og hæftelser.

Det samme er gældende for distributionsforeninger /selskaber, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra andelsselskabet. Bestyrelsen fastlægger i hvert tilfælde vilkårene, herunder prisen, for sådanne leverancer.

 

§8 – Anlæg

Andelsselskabet anlægger forsyningsanlægget, herunder vandværk med boringer, behandlingsanlæg og pumper, eventuel højde-beholder samt hoved- og forsyningsledninger. For andelshavere, der senere tilsluttes værket, etableres forsyningsledningsnet og stikledning, jf. vandværkets regulativ.

Andelsselskabet har ejendomsretten til hele forsyningsanlægget inkl. stikledninger og stophane, også til de dele af ledningsnettet, som helt eller delvist måtte være betalt af private. Pligten til vedligeholdelse og nødvendige fornyelser påhviler i samme udstrækning andelsselskabet.

 

§9 – Ledninger over privat grund

Andelsselskabet er berettiget til at føre ledninger over andelshavernes ejendomme, så vidt muligt kun på tidspunkter, hvor det forvolder mindst gene.

Nødvendige reparationer skal dog kunne udføres til enhver tid. Såfremt der ved arbejder af denne art forårsages påviselig skade, betaler andelsselskabet en efter bestyrelsens skøn rimelig erstatning. Bestyrelsen kan fastsætte almindeligt gældende regler for beregning af denne erstatning. Grundejerne er dog berettiget til at forlange erstatningen fastsat ved en voldgift.

Retten til sådanne ledningers anlæg og vedligeholdelse skal sikres ved en på ejendommen tinglyst deklaration. Andelsselskabet afholder de dermed forbundne udgifter. Skulle det undtagelsesvist vise sig formålstjenligt eller nødvendigt for en andelshaver at føre sin stikledning over en anden andelshavers grund, er denne forpligtet til at tåle dette, hvis bestyrelsen finder det rimeligt og på betingelse af, at der tinglyses deklaration om ledningens placering samt adgang til dens reparation og vedligeholdelse, alt for den interesseredes regning. Deklarationen skal godkendes af bestyrelsen.

 

§10 – Indskrænkninger i vandleverancen

Bestyrelsen afgør i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser havevanding må finde sted.

Ingen aftager må forsyne andre end eventuelle lejere med vand, Jf. vandværkets regulativ. Lejere der forsynes med vand til erhvervsbrug kræver forudgående godkendelse af bestyrelsen. Vandspild er forbudt, jf. vandværkets regulativ. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete indskrænkninger i retten til vandforsyning pålægge overtræderen en særskilt betaling herfor.

 

§11 – Generalforsamling

Generalforsamling er andelsselskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Indkaldelse til generalforsamling, såvel ordinær som ekstraordinær, sker med mindst 14 dages varsel ved avertering i lokale blade og på andelsselskabets hjemmeside med angivelse af dagsorden.

Forslag skal, for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest den 1. marts. Forslag, som ikke er påført dagsordenen, vil ikke kunne komme til behandling.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Den reviderede årsrapport forlægges til godkendelse
  4. Budget for det kommende år fremlægges, herunder bestyrelsens honorar
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. 6. a. Valg af 2 eller 3 medlemmer til bestyrelsen
    6. b. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  7. Eventuelt

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 10% af andelshaverne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring.

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten.

Valgbar til bestyrelsen er andelsselskabets andelshavere.

 

§12 – Stemmeret og afstemninger

Hver andelshaver har èn stemme pr. ejendom, vedkommende ejer. Hvor en ejendom ejes af flere i forening, kan ejendommen kun være repræsenteret af en stemmeberettiget.

En andelshaver kan ikke have mere en 3 stemmer.

En andelshaver kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. En andelshaver kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere èn stemme ved fuldmagt.

Enhver andelshaver kan kræve skriftlig afstemning. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.

Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær- eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

 

§13 – Bestyrelsen

Andelsselskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt andelshaverne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer.

Herudover er hvert år valgt 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen indtræder i denne. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til vandværkets drift.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsrapport og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

 

§14 – Tegningsret

Andelsselskabet tegnes af formanden i forening med èt bestyrelsesmedlem.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

Bestyrelsen kan meddele prokura vedrørende anvisning af udgifter i forbindelse med den daglige drift.

 

§15 – Regnskab

Andelsselskabets regnskabsår løber fra 1. januar til den 31. december.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til andelshaverne.

Revision af regnskaberne foretages af en af bestyrelsen antaget godkendt revisor.

 

 §16 – Opløsning

Ved opløsning af andelsselskabet skal bestyrelsen fremsende en redegørelse om baggrunden herfor samt en stemmeseddel til andelshaverne senest en måned før afholdelse af den ordinære/ekstraordinære generalforsamling, der skal træffes beslutning om andelsselskabets opløsning. Der skal desuden fremsendes en portofri returkuvert til stemmesedlen. Denne skal være adresseret til andelsselskabets revisor. Revisionsfirmaet skal herefter forestå optællingen af de indkommende stemmer, og resultatet skal tilgå andelshaverene samtidig med generalforsamlingsindkaldelsen, der skal ske med 14 dages varsel.

Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede andelshavere stemmer for det. Hvis opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse – herunder overtagelse af et kommunalt selskab – kan opløsningen dog besluttes efter de i §12 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Generalforsamlingen, der træffer afgørelse om andelsselskabets opløsning, beslutter, hvordan det skal forholdes med andelsselskabets formue. En eventuel positiv formue kan ikke udloddes til andelshaverne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som Tarup Vandværk a.m.b.a.

 

§17 – Ikrafttræden

Andelsselskabets vedtægter er vedtaget på første ekstraordinær generalforsamling d. 31/8-2021 samt på den anden ekstraordinære generalforsamling d. 5/10-2021.

Vedtægterne træder i kraft den 5/10-2021.

Ved vedtagelse af nærværende vedtægt er andelsselskabet ændret til et andelsselskab med begrænset ansvar.

Tarup Vandværk har været registreret som et A.M.B.A. hos Erhvervsstyrelsen siden 3/7-1967.