Gode råd

Praktiske oplysninger og gode råd

Forbrugervaner:
Vandforsyningen har ansvaret for drikkevandet, og dets kvalitet frem til forbrugerenes grundskel. Forringelse af drikkevandetskvaliteten, som skyldes forbrugernes egne installationer, er vandforsyningen derfor ikke ansvarlig for, men vandforsyningen giver gerne råd og vejledning i tilfælde af problemer eller tvivlsspørgsmål. Vandledninger på privat grund ( fra grundskel til vandhaner) er vandforsyningen heller ikke ansvarlig for.

Vandanalyser:
Ønsker De at få foretaget en analyse af deres drikkevand, kan der rettes henvendelse til Tarup Vandværk på tlf.: 66161599 – Priser afhænger af hvilket stoffer, der skal analyseres for.

Drik frisk vand:
Vær opmærksom på, at drikkevandets kvalitet kan være forringet om morgenen, efter vandet har stået stille i forbrugernes installationer hele natten. Brug derfor de første par minutters vand til vask, toiletskyl eller andre formål, hvor vandet ikke drikkes. Når vandets temperatur er faldet og der kommer koldt vand ud af hanen, er vandet frisk og kan drikkes.
Det er en god ide at have en kande vand stående i køleskabet – så har De altid frisk og koldt vand, og De undgår vandspild ved at vente på, at vandet i hanen bliver koldt.

Utætte rør:
Hvis uheldet er ude, og et rør bliver utæt, er det vigtigt at kunne lukke for vandet hurtigt. Sørg derfor for at vedligeholde deres hovedhane før vandmåleren jævnligt og checke, om hanen lukker tæt. Dette kan gøres ved at lukke hovedhanen og checke, at vandmåleren står stille. Hvis der er problemer, bør de kontakte en V.V.S installatør.

Spar på vandet:
Vi er alle blevet bedre til at spare på vandet, men det er vigtigt fortsat at være opmærksom på sine vaner og vandinstallationer. Check jævnligt om der er utætte vandinstallationer på ejendommen. Aflæs vandmåleren om aftenen når alle i huset er gået i seng, og ingen bruger vand. Aflæs vandmåleren igen om morgenen før nogen bruger vand. Er aflæsningen om morgenen forskellig fra aflæsningen om aftenen tyder det på, at der er en utæthed i vandinstallationerne, som skal udbedres.
Et toilet, der løber, kan nemt koste over 10.000 kr. om året, så der er penge at spare ved tætte vandinstallationer.

Vandmåler:
I henhold til nye regler må vandmålere, som benyttes til afregning af vandforbrug, ikke være over 8 år gamle, med mindre det ved stikprøvekontrol er påvist, at målerne stadig er præcise. De vandmålere, som udtages til stikprøvekontrol, sendes til afprøvning på et akkrediteret laboratorium. Viser afprøvningen, at en vis procentdel af de udtagne målere ikke længere kan leve op til kravene for nøjagtighed, skal alle vandmålere af samme type udskiftes inden for en fastsat tidsfrist. Tarup Vandværk udfører og betaler målerudskiftningen, da vandforsyningen ejer måleren.
Det er vigtigt at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger. Vær opmærksom på at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssigt, da det kan hindre adgang til vandmåleren. Hos Tarup Vandværk kan rekvireres yderligere informationer om vandmåleren.

Brandhaner:
I tilfælde af brand kan det være et spørgsmål om sekunder for at redde liv. Det er derfor vigtigt at brandhaner altid er nemme at komme til. Har de en brandhane placeret uden for deres grund, skal de sørge for, at hæk eller lignende ikke vokser ud over brandhanen.
Det er ikke tilladt private at åbne for brandhanerne.

Stophaner:
Stophaner, som er placeret i vej og fortov, tilhører vandforsyningen og skal derfor altid være til at komme til. Undgå derfor at hæk eller anden beplantning vokser ud over stophanen.
Det er kun tilladt VVS installatører og vandværket at dreje på stophanerne.
Hvis en stophane er utæt bedes De meddele dette til vandværket hurtigst muligt, så der undgås vandspild.

Flytning:
Ved salg/køb af ejendomme skal vandmåleren aflæses, så vandregnskabet kan gøres op. Sælger og køber skal aflæse vandmåleren og indsende en flyttemeddelse til vandværket.

Flyttemeddelelsen skal indeholde følgende oplysninger.

Ejedommens adresse, sælgers oplysninger (navn, email, telefon samt ny adresse), købers oplysninger (navn, email, telefon) aflæsningen, fraflytningsdato.

Flyttemeddelsen sendes til Tarup Vandværk, Pilevangen 2d, 5210 Odense NV.

Eller brug flyttemeddelelse via hjemmeside.

Entreprenører og VVS:
Tarup Vandværk har tilknyttet fast entreprenører, VVS og EL installatører som indgår i vagtordningen, således at driftforstyrrelser mindskes mest muligt.

Miljøfremmede stoffer:
Grundvandet under Tarup indeholder nogle steder små mængder af miljøfremmede stoffer som pesticider og klorede opløsningsmidler. Tarup Vandværk holder nøje øje med grundvandets indhold for at sikre, at der til enhver tid leveres drikkevand af god kvalitet. Drikkevandets indhold af miljøfremmede stoffer er på et lavt niveau, langt under grænseværdierne.

Afkalkere:
Der findes flere forskellige produkter på markedet til afkalkning af vandet. Tarup Vandforsyning har ikke belæg for at vudere effektiviteten af disse produkter.

Misfarvet vand:
Hvis der opstår brud på en vandledning eller ved andre driftsforstyrrelser på vandforsyningsnettet kan nogle forbrugere opleve, at der i korte perioder kommer misfarvet vand ud af vandhanen.

Dette skyldes udfældning af jern og mangan i vandledningsnettet. Jern og mangan er ikke sundhedsfarligt og derfor er denne misfarvning af vandet uskadelig og uden sundhedsfare.

For højt indhold af jern kan dog under uheldige omstændigheder misfarve dit vasketøj.

Er det sket anbefaler Forbrugerinformationen, at du gør følgende:
1: Læg tøjet i vand tilsat 100 gram citronsyre pr. 10 liter vand. Brug en plastbalje – ikke badekarret, da syren kan ødelægge emaljen. Brug så varmt vand som tøjet kan tåle.

2: Lad tøjet ligge i blandingen fra ½ time til et døgn, afhængig hvor kraftig misfarvning der er tale om.

3: Skyl tøjet godt igennem i blandingen (brug gummihandsker) og skyl efter i rent vand. Skyl færdigt i vaskemaskinen.
Vær opmærksom på, at syren i nogle tilfælde kan skade tøjets farver og angribe lynlåse og knapper af metal.

Brochurer


Programmet Acrobat Reader, skal bruges for at læse takstbladet.
Programmet er gratis at hente.