Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgang af april måned med følgende dagsorden.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse.
4. Budget for det kommende år fremlægges, herunder bestyrelsens honorar
5. Behandling af indkomne forslag.
6. a Valg af 2 eller 3 medlemmer til bestyrelsen.
6. b Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
7. Eventuelt.


Programmet Acrobat Reader, skal bruges for at læse takstbladet.
Programmet er gratis at hente.