Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgang af april måned med følgende dagsorden.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
5. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
6. Fastsættelse af bestyrelsesformandens honorar.
7. Valg af 2 eller 3 bestyrelses medlemmer og 1 bestyrelsessuppleant.
8. Eventuelt.


Programmet Acrobat Reader, skal bruges for at læse takstbladet.
Programmet er gratis at hente.