Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgang af april måned med følgende dagsorden.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne – se indkommende forslag på endelig dagsorden under fanen “aktuelt”
5. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
6. Fastsættelse af bestyrelsesformandens honorar.
7. Valg af 2 eller 3 bestyrelses medlemmer og 1 bestyrelsessuppleant.
8. Eventuelt.


Programmet Acrobat Reader, skal bruges for at læse takstbladet.
Programmet er gratis at hente.